+ 46 (0)31 31 31 420 segla@inwind.se

Logga in

Ny kund

Efter du har skapat ett konto så kommer du att kunna se bokningsbekräftelse och resinformation på din kundsida. Då kan du också lämna en recension av resan, om du skulle vilja.
Användarnamn*
Lösenord*
Bekräfta lösenord*
Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Telefon*
Land*
*När du skickar detta formulär godkänner du per automatik vår integritetspolicy i enlighet med GDPR.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Redan kund?

Logga in
+ 46 (0)31 31 31 420 segla@inwind.se

Logga in

Ny kund

Efter du har skapat ett konto så kommer du att kunna se bokningsbekräftelse och resinformation på din kundsida. Då kan du också lämna en recension av resan, om du skulle vilja.
Användarnamn*
Lösenord*
Bekräfta lösenord*
Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Telefon*
Land*
*När du skickar detta formulär godkänner du per automatik vår integritetspolicy i enlighet med GDPR.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Redan kund?

Logga in

Resevillkor

Bra att veta innan du bokar resa med oss

Inledning

In Wind Sweden AB, org. nr. 559122-1733 (i det följande ”In Wind”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller seglingsresor till privatpersoner och företag. Dessa Resevillkor reglerar avtalsförhållandet mellan In Wind och Resenären vid bokning av resa på www.inwind.se och vid genomförandet av en av In Winds Paketresor.

Eftersom det som står i dessa Resevillkor är en del av Avtalet mellan Resenären och In Wind, är det viktigt att Resenären läser igenom Resevillkoren noga.

1 Definitioner

1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

  • ”Avtalet” – Resevillkoren, Bokningsbekräftelsen samt övriga broschyrer och kataloger tillhandahållna av In Wind.
  • ”Bokningsbekräftelse” – Den bekräftelse på Resenärens Bokning av Paketresa som In Wind skickar till Resenären om Resenärens bokning accepteras.
  • ”Hemsidan” – In Winds webbplats www.inwind.se.
  • ”Huvudresenären” – Den som bokar Paketresan och därmed ingår Avtalet.
  • ”Paketresa” – In Wind tillhandhåller Resenären Paketresor. Med Paketresa avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av: transport och inkvartering, eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering. Härutöver är det ett villkor att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
  • ”Resevillkoren” – Det här dokumentet.
  • ”Resenären” – Privatpersoner och företag som köper In Winds Paketresor.

2 Bokning

2.1 Bokning sker via Hemsidan. Efter att bokning har inkommit till In Wind ska In Wind snarast, dock senast 3 arbetsdagar efter inkommen bokning, skicka en Bokningsbekräftelse till Resenären. Först när sådan Bokningsbekräftelse har skickats till Resenären är bokningen bindande för båda Parter.

2.2 Uppgifter om In Wind, resmål, resplan, avgångs- och ankomsttid samt pris ska framgå av Bokningsbekräftelsen. Resenären ansvarar för att de uppgifter som adress, e-postadress och dylikt som lämnats är korrekta.

2.3 Om Huvudresenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska skickas till In Wind innan betalning av Paketresan görs.

3 Avtalets ingående

3.1 Avtalet blir bindande för parterna, när In Wind skriftligen har bekräftat Resenärens beställning i enlighet med punkt 2.1.

3.2 Erlägger Resenären inte betalning i enlighet med Avtalet, har In Wind rätt att häva Avtalet. Vid en sådan hävning har In Wind rätt till betalning av det belopp som Resenären skulle ha betalat, om Resenären hade avbeställt Paketresan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 11.

4 Resenärens allmänna skyldigheter

4.1 Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för Paketresans genomförande samt, om förhållandena kräver det, visum och erforderliga vaccinationer.

4.2 Resenären ansvarar själv för att boka flyg och/eller annan transport till den avreseort som angivits vid bokningen av Paketresan. Om Resenären önskar kan In Wind hjälpa till med att förmedla kontakt för bokning av transfer från aktuell flygplats till avreseorten.

4.3 Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av In Wind eller som gäller för de tjänster som ingår i Paketresan avseende hyrd båt, transportmedel etc.

4.4 Resenären ska vid Avtalets ingående upplysa In Wind om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att In Wind ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. In Winds skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

4.5 Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överens stämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas In Wind.

4.6 Resenären ska omgående meddela In Wind om eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för In Winds möjligheter att kontakta Resenären.

4.7 Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av Huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till Huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse oss med korrekta kontaktuppgifter så att han/hon kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

4.8 In Wind är mån om att alltid lyssna på och i möjligaste mån tillgodose Resenärens önskemål under Paketresan. Skepparen har dock alltid rätt att fatta slutligt beslut i alla frågor som rör båten, rutten för seglingen och Resenärens vistelse på båten. Resenären är därmed skyldig att alltid följa skepparens instruktioner. Om Resenären inte följer skepparens tydliga instruktioner, och dessa inte är av ringa betydelse, har In Wind rätt att avvisa Resenären från vidare deltagande i Paketresan. Frågor som rör säkerhet under resan är aldrig att anse som av ringa betydelse. Vid sådant avvisande från Paketresan får Resenären själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

4.9 Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Vid grova överträdelser har In Wind rätt att avvisa Resenären från vidare deltagande i Paketresan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

4.10 Om Resenären med uppsåt eller på grund av vårdslöshet orsakar skada på In Winds eller annan medresenärs egendom är Resenären skyldig att ersätta skadan. Resenären ska även ersätta kostnad som uppkommer som en direkt följd av skadan såsom exempelvis kostnader för att hyra ersättningsutrustning.

5 Pris och avtalade tjänster

5.1 Uppgifter i broschyrer och kataloger (både analoga eller digitala), ingår i Avtalet. Uppgifterna är bindande, om vi inte uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit oss rätten att göra ändringar och Resenären har fått information om sådana ändringar innan Avtalets ingående.

5.2 Inom 3 arbetsdagar efter att Resenärens bokning har bekräftats i enlighet med punkt 2.1 skickar In Wind en faktura uppgående till 40 procent av Paketresans pris (anmälningsavgiften). Om betalning av anmälningsavgiften inte sker inom 12 dagar förfaller bokningen av Paketresan. Slutbetalning av hela Paketresans belopp ska ske senast 30 dagar före avresa enligt faktura som In Wind skickar ut senast 12 dagar innan slutbetalning ska ske. I den mån slutbetalning inte har skett enligt denna punkt 5.2 äger vi rätt att ställa in Paketresan utan återbetalning av anmälningsavgiften.

5.3 Priset ska anges på sådant sätt att Paketresans totala pris per person tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i Avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

5.4 På destinationsorten kan det förekomma krav på hamnavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när Avtalet ingås. Avgifterna kan bero på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i Avtalet. Dessa kostnader svarar Resenären för.

5.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är Paketresans pris baserat på bokning per person i delad hytt.

5.6 Avfärd med båt sker senast klockan 17.00 på ankomstdagen om Parterna inte har avtalat om annat vid bokningen av Paketresan. Båten ska vara tillbaka i sin hemmamarina senast 08.00 på sista dagen för Paketresan, om inte annat har överenskommits mellan Parterna. Resenärens tillhörigheter ska vara avlägsnade från båten senast 09.00 sista dagen för Paketresan.

5.7 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i Avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

5.8 Eventuella, på Resenärens begäran, tillkommande särskilda tjänster eller prestationer ingår i Avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av oss. Sådan bekräftelse ska ske skriftligen. 5.9 Om vi har anledning att anta att deltagarantalet för en paketresa understiger 6 personer så har vi rätt att senast 30 dagar före avresa ställa in Paketresan. Beslutet ska meddelas Resenären inom skälig tid. Resenären har i sådant fall inte rätt till skadestånd.

6 Prisändringar

6.1 Inträffar kostnadsökningar för oss efter det att Avtalet blivit bindande, får vi höja priset för Paketresan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: i. ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser; ii. ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter; eller iii. ändringar i valutakurser som används vid beräkning av priset för Paketresan.

6.2 Inträffar en kostnadsökning som beror på någon av ändringarna i 6.1 i-iii ovan får priset höjas med ett belopp som motsvarar Resenärens andel av den kostnadsökning som vi drabbas av för genomförandet av Avtalet. Om t.ex. en avgift enligt 6.1 ovan ökar med 100 kr för varje Resenär får priset höjas med samma belopp.

6.3 Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

6.4 Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Vi åtar oss att så snart som möjligt underrätta Resenären om prisändringarna.

6.5 Paketresans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om våra kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som angivits ovan i punkt 6.1. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

7 Överlåtelse av paketresa

7.1 Resenären har rätt att överlåta Paketresan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som Paketresan överlåts till, uppfyller de vid Avtalets ingående, angivna nödvändiga Resevillkoren och kraven för deltagande i Paketresan samt att Resenären inom skälig tid före avresan informerar oss om överlåtelsen. Rätten att överlåta Paketresan kan helt eller delvis begränsas av oss, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantörer. Begränsningar i rätten att överlåta en Paketresa ska alltid tydligt framgå av Avtalet.

7.2 Resenären och den som Paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för Paketresan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har vi rätt till skälig ersättning för det extraarbete och de merkostnader som vi har till följd av överlåtelsen.

8 Resenärens önskemål om ändringar före avresa

8.1 För ändringar efter Avtalets ingående har vi, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad. Med Resenärens ändringar avses enligt denna punkt 8.1 ändringar av Paketresans tidpunkt, resmål, val av båt, resedeltagare etc.

9 In Winds ändringar/inställande före avresa

9.1 In Wind får ändra avtalsvillkoren efter Avtalets ingående. Om vi måste ställa in Paketresan eller om den inte kan genomföras som avtalat, kommer Resenären snarast möjligt att informeras härom.

9.2 Om ändringen medför att Paketresans ekonomiska värde blir mindre, har Resenären rätt till nedsättning av priset. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för Resenären.

9.3 Kan vi inte fullföra vad vi åtagit oss under Avtalet och utgör detta ett väsentligt avtalsbrott för Resenären kan Resenären: i. häva Avtalet och få tillbaka hela det belopp som han/hon betalat enligt Avtalet; eller ii. delta i en annan Paketresa, om vi kan erbjuda detta.

9.4 I den mån Resenären önskar frånträda Avtalet på denna grund ska In Wind inom skälig tid informeras därom. Görs inte detta förloras rätten att frånträda Avtalet.

9.5 Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga Paketresan, ska vi betala tillbaka prisskillnaden till Resenären.

10 In Winds ändringar efter avresa

10.1 På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att vi efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska Resenären erbjudas ersättningsarrangemang.

10.2 För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att vi tvingas göra ändringar i resplanen. Vi ska i sådana fall, om möjligt, erbjuda Resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för Resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

10.3 In Wind förbehåller sig rätten att när som helst ändra den planerade seglingsrutten, söka skydd eller stanna kvar i hamn om det behövs med hänsyn till väderförhållanden eller andra förhållanden som kan påverkar ruttens lämplighet. Resenären har inte rätt till ersättning på grund av sådan ändrad seglingsrutt.

10.4 Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 10.1, 10.2 eller 10.3 beror på omständigheter utanför vår kontroll, som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när Avtalet ingicks och vilkas följder inte vi heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har Resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantörer som vi har anlitat är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

11 Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

11.1 Resenärens avbeställning av Paketresa ska ske skriftligen.

11.2 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa motsvarar avbeställningskostnaden anmälningsavgiften enligt 5.2.

11.3 Sker avbeställningen senare än 30 dagar före avresa ska Resenären betala hela Paketresans pris.

12 Resenärens och vår rätt att frånträda avtalet på grund av Force Majeure

12.1 Såväl vi som Resenären har rätt att frånträda Avtalet, om det efter det att Avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar Paketresans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då Paketresan ska genomföras. Om Resenären eller vi frånträder Avtalet med stöd av denna bestämmelse, har Resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om vi frånträder Avtalet med stöd av denna bestämmelse, har Resenären inte rätt till skadestånd.

12.2 Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 12.1, ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

12.3 Resenären har inte rätt att frånträda Avtalet enligt punkt 12.1, om han/hon vid Avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt 12, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

13 Avbeställningsskydd och reseförsäkring

13.1 Om Resenären ingått avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan Paketresan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller under respektive försäkring.

13.2 Vid betalning via bank eller kreditkort gäller särskilda villkor hos banken/kortleverantören.

13.3 Båtens försäkring gäller för skada på båt inklusive utrustning samt ansvar gentemot tredje person, men inte för resenärernas personliga skador och tillhörigheter. Resenären rekommenderas att se över sin hemförsäkring för att kontrollera om reseförsäkring ingår eller att teckna reseförsäkring för att utöka skyddet.

14 Reklamation

14.1 Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska Resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera detta till oss eller till den underleverantör som felet angår, så att vi eller denna ges möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet. Om det har varit möjligt att reklamera innan hemresa men så inte har skett har Resenärens rätt till reklamation gått förlorad.

14.2 Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av oss eller vår underleverantör på plats.

14.3 Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

14.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter Paketresans avslutning framföras till In Wind.

14.5 Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då Resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses Resenären ha mist rätten att åberopa felet.

15 Avhjälpande av fel

15.1 Erbjuder vi oss att avhjälpa felet, kan Resenären inte kräva prisavdrag eller häva Avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för Resenären.

15.2 Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa sin skada.

16 Begränsningar i In Winds ersättningsansvar

16.1 Vårt ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår

Har du några frågor?

Vi vill gärna prata med dig!

GDPR