+ 46 (0)31 31 31 420 segla@inwind.se

Logga in

Ny kund

Efter du har skapat ett konto så kommer du att kunna se bokningsbekräftelse och resinformation på din kundsida. Då kan du också lämna en recension av resan, om du skulle vilja.
Användarnamn*
Lösenord*
Bekräfta lösenord*
Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Telefon*
Land*
*När du skickar detta formulär godkänner du per automatik vår integritetspolicy i enlighet med GDPR.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Redan kund?

Logga in
+ 46 (0)31 31 31 420 segla@inwind.se

Logga in

Ny kund

Efter du har skapat ett konto så kommer du att kunna se bokningsbekräftelse och resinformation på din kundsida. Då kan du också lämna en recension av resan, om du skulle vilja.
Användarnamn*
Lösenord*
Bekräfta lösenord*
Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Telefon*
Land*
*När du skickar detta formulär godkänner du per automatik vår integritetspolicy i enlighet med GDPR.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Redan kund?

Logga in

Integritetspolicy

In Wind integritetspolicy In Wind Sweden AB, organisationsnummer 559122-1733

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

In Wind Sweden AB (559122-1733, In Wind Sweden AB, Valters Väg 2, 443 70 Gråbo) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom In Wind.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.

Personuppgifter behandlas för att:

 • leverera en bokad resa (inklusive avisering om bokningen eller kontakt rörande bokningen)
 • hantera betalningar (inklusive av vilka betallösningar som ska erbjudas) • hantera reklamationsärenden
 • hantera / utföra marknadsundersökningar
För att kunna hantera och följa upp beställda tjänster

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e. post, telefonnummer)
 • Betalinformation (t.ex. transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
 • Organisationsnummer eller personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Bokningsinformation

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
 • hantera boknings- och reklamationsärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e. post, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om boknings- och reklamationsärenden

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att:

 • kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

De kategorier av produktuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e. post, telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om boknings- och reklamationsärenden
 • Organisationsnummer
 • Betalningsinformation
 • Bokning- och betalningshistorik

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som In Wind samarbetar med, t.ex. när det gäller distribution, transporter och betallösningar. Utöver detta kan In Wind enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter, t.ex. Polisen och Skatteverket. Dessutom kan In Wind lämna ut personuppgifter till företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t.ex. logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte fnns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för In Wind som väger tyngre.
 • du inte önskar få direktmarknadsföring i form av nyhetsbrev.
 • personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande. och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Berättigat intresse: du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering).

Om cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användning av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik samt för att förbättra våra tjänster. Vi använder statistikverktyget Google Analytics för att samla in anonym statistik över användningen på webbplatsen.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, så kan du kontakta oss på In Wind Sweden AB Valters Väg 2 443 70 Gråbo info@inwind.se

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t.ex. av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på In Winds hemsida, www.inwind.se

Senast uppdaterad 2019-03-05

GDPR